03-7527777
לבירורים והזמנות
תנאים כלליים - רואים עולם החברה להגנת הטבע

כללי:

מטרת החברה היא לקיים את תוכנית הטיול במלואה כמתוכנן, אולם, מסלולי הטיול והביקורים באתרים ובשמורות השונות, נתונים לשינויים בהתאם לנסיבות הזמן, הטיסות, עונות השנה ושיקולים שונים של המדריכים הנובעים מניסיונם האישי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לביצוע השינויים המתחייבים. הקריטריונים לדרוג שירותי התיירות, אמינותם וטיבם אינם אחידים בכל הארצות ולא תמיד תואמים את אמות המידה המוכרות לנו. יש לקחת עובדה זו בחשבון ולראותה כחלק מחוויות הטיול והמפגש עם יעדי טיולינו.

 

הרשמה:

בעת ההרשמה על כל מטייל להביא דרכון בר תוקף לפחות ל - 6 חודשים מיום יציאת הטיול ולשלם דמי הרשמה בסך 400 דולר/יורו, שווה ערך בשקלים לפי שער דולר/יורו (שער העברות והמחאות גבוה) ביום התשלום. תשלום דמי ההרשמה מהווים הסכמה מצד המטייל לתנאים המפורטים להלן. ביעדים להם נדרשת ויזה (אשרה) יש לצרף לטופס ההרשמה את טופס הבקשה לויזה בצירוף תמונה/תמונות בהתאם להנחיות הספציפיות בכל טיול וטיול. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל בקשת הרשמה של מטייל אשר לדעתה עלולה התנהגותו או מצבו הבריאותי והנפשי לפגוע בשאר משתתפי הטיול, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא כל צורך לנמק את עמדתה.

 
דמי רישום ואפשרות ביטול:

עם ההרשמה ישולמו בנוסף 47 דולר/יורו לאדם, (הכלולים במחיר ואשר לא יוחזרו בכל מקרה) המהווים דמי רישום ואפשרות ביטול, הכוללים מע"מ. דמי ההרשמה, אשר שולמו עם דמי ההרשמה, מאפשרים למטייל לבטל את השתתפותו בטיול, מכל סיבה שהיא ובלי לנמק ע"י הודעה למשרדי החברה כדלהלן:בטיולים אשר מחירם אינו עולה על 1500 דולר/יורו: עד 14 ימי עבודה מלאים לפני מועד יציאת הטיול.בטיולים שמחירם עולה על 1,500 דולר/יורו* עד 21 ימי עבודה מלאים לפני מועד יציאת הטיול. בטיולים בהם מתבצעת הטיסה באמצעות חברת שכר: בהתאם לתנאי חברת התעופה/שכר המופיעים בדף הטיול. המחיר הקובע הוא מחירון הטיול הנקוב ביורו או בדולר בהתאמה.

 

הכל בכפוף לתנאים הבאים:

בטיולים שמחירם עד 1,500 דולר/יורו: אם חל מועד הביטול בפרק זמן של 13 ימי עבודה מלאים ועד 3 ימי עבודה מלאים לפני מועד יציאת הטיול, ישלם המטייל לחברה סך של 400 דולר/יורו למטייל ועוד 47 דולר/יורו דמי ביטול.בטיולים שמחירם מעל 1,500 דולר/יורו: אם חל מועד הביטול בפרק זמן של 21 ימי עבודה מלאים ועד 7 ימי עבודה מלאים לפני מועד יציאת הטיול, ישלם המטייל לחברה סך של 800 דולר/יורו למטייל ועוד 47 דולר/יורו דמי ביטול. אם חל מועד הביטול בפרק זמן של 6 ימי עבודה מלאים ועד 3 ימי עבודה מלאים לפני מועד היציאה לטיול ישלם המטייל לחברה סך של 75% ממחיר הטיול (המחיר לאדם בחדר זוגי) ועוד 47 דולר/יורו דמי ביטול.למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה, בביטול במהלך 2 ימי עבודה מלאים, קודם מועד יציאת הטיול ואילך, המטייל חייב לשלם לחברה את מלוא מחיר הטיול ואין נפקות להודעה מטעמו על ביטול השתתפות בטיול בשלב זה.בכל מקרה של ביטול הטיול מכל סיבה שהיא, לא יוחזרו התשלומים אשר שולמו מראש בגין הטיול כגון: אשרות (ויזות), מסי נמל, היטלי ביטחון, מס דלק, כרטוס וכיוב'. כל סכום ששילם המטייל והוא זכאי להשבתו יוחזר בערכי דולר/יורו על פי יום התשלום, תוך 30 יום ממועד הביטול. סכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי, יוחזרו על יד חברות האשראי בערכם השקלי כפי ששולמו על ידי הלקוח ובהתאם לנוהלי חברות האשראי. הודעה על בטול תקפה רק אם נתקבלה בכתב בלבד (לרבות פקסימיליה ודואר אלקטרוני) שתימסר במשרד החברה. מועד הביטול ייחשב מרגע (יום ושעה) מסירת ההודעה כאמור.
"ימי עבודה" - ימים א'-ה, שאינם חג או ערב חג. דמי ביטול בטיולים שהטיסות שלהם הן טיסות שכר ייקבעו על פי תקנון חברת השכר ובהתאם לדף המידע למטייל.


ביטוח רפואי ומטען:

על המטייל חלה חובה לבטח עצמו בביטוח בריאות ומטען. בטיולים בהם מתקיימת פעילות אתגרית (רפטינג, טיול בג'יפים, טרק הכולל הליכה ממושכת בשטח וכדומה) אנו ממליצים לכלול תוספת לביטוח אתגרי. רואים עולם החברה להגנת הטבע בע"מ אינה אחראית לכל נזק שייגרם למטייל במהלך הטיול עקב תאונה, גניבה, אבדה, נזק וכיו"ב. מומלץ למטייל לשקול רכישת פוליסת בריאות ומטען בעת ההרשמה ולוודא קיומו של סעיף בדבר ביטול נסיעה.
 

שינוי טיסות, טיסות חריגות ודמי ביטול טיסות:

נוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית בתאריך היציאה או ביעד החזרה במסגרת אותה חברת התעופה, חייבים בתוספת Divide בהתאם למחירון חברת התעופה. על הנוסעים תחול גם התוספת הנובעת משינוי מחיר הטיסות ובהתאם ליעד החזרה. נוסעים המצטרפים לטיול בחו"ל ואינם משתלבים במסגרת הטיסה הקבוצתית של הטיול, ישלמו תוספת למחיר הטיול ללא הטיסה. במקרה של הצטרפות לטיול בחו"ל או יציאה שלא במסגרת הטיסה הקבוצתית של הטיול , תהיה תוספת למחיר שירותי הקרקע. במקרים מסוימים בהם טיסות הפנים כלולות במסגרת עסקה הקשורה בטיסה הבינ"ל, יידרש הנוסע הפוגש את הקבוצה בנקודת התחלת הטיול לרכוש את טיסות הפנים במחיר מלא ובנפרד. נוסעים אשר חורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית או שאינם משתלבים במסגרת הטיסה הקבוצתית, לא יזוכו בגין הלילות הניתנים בחניות לילה על ידי חברות התעופה בהלוך ו/או בחזור. ביטול כרטיס טיסה יחייב את הנוסע בסכום דמי הביטול כפי שחויב על ידי חברת התעופה. מניסיון של שנים, ייתכנו שינויים במועדי טיסות הלוך וחזור. אין אנו אחראים לשינויים אלו. אם יהיה צורך בלינה נוספת עקב שינויי הטיסות כאמור, תחול עלות הלינה הנוספת כאמור על המטייל. בקשות לטיסות חריגות יתקבלו עד 15 יום לפני יציאת הטיול בלבד. במקרה של שינוי בלוח הטיסות, תפעל החברה להתאמת התוכנית למועדי הטיסה החדשים, שינוי סדר הביקורים, שינוי בסדר הלינות וכו'. החברה תחייב/ תזכה את המטייל במקרה שכזה רק בגין תוספת או הפחתת לינות בהשוואה לתכנית המקורית. בטיסות קבוצתיות אין החברה יכולה לקבוע את שירותי התעופה השונים כגון: סוגי ארוחות, ו/או מקומות הישיבה במטוס (גם אם הוזמנו על ידנו לבקשת המטיילים) מיקום הנוסעים נקבע על ידי חברת התעופה ובאחריותה.

 
טיסות, מסי נמל, היטל דלק, היטל בטחון ואשרות (ויזה):

מחירי הטיסות הבינלאומיות וטיסות הפנים כלולים במחיר הטיול. המחיר הוא על פי המחירים הידועים ומפורסמים רשמית במחירוני חברות התעופה או בעדכונים היוצאים מעת לעת, נכון ליום הוצאת המחירון. מסי הנמל, היטל דלק והיטלי ביטחון כלולים במחיר הטיול. מיסי הנמל נגבים מראש בארץ, לפני היציאה ומופיעים על כרטיסי הטיסה. מחירי אשרות הכניסה הנגבים בארץ (ויזה) כלולים במחיר ומהווים חלק ממחיר הטיול .


מסי נמל בטיסות פנימיות:

בעת שימוש בטיסות פנימיות ביעדים שונים בחו"ל (במזרח אסיה, דרום אמריקה וכיו"ב) משולמים מסי הנמל על ידי הנוסעים במקום, מסים אלה לא יכללו במחיר הטיול, אלא אם כן נכתב אחרת בתנאי הטיול.


מידע נוסף – שונות:

מחיר הטיול נקבע על פי תעריפי השירותים השונים בארץ ובחו"ל ביום ההרשמה.המחיר הינו לאדם בחדר זוגי והוא נקוב בדולרים/יורו.מספר ימי הטיול כוללים את יום היציאה ויום החזרה. קיום הטיול מותנה בהשתתפות 20 מטיילים לפחות (בחלק מהטיולים 15 מטיילים). לחברה זכות לבטל טיול עד 7 ימים לפני מועד היציאה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. במקרה שכזה תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה. החברה לא תהיה חייבת בתשלום פיצוי כלשהו. נא הביאו תרופות אישיות כל אחד על פי צרכיו והרגליו. חיסונים: באחריות המטייל לקבל את החיסונים הנדרשים לפי הנחיות משרד הבריאות. החברה מנועה מלתת כל מידע בעניין החיסונים. לא יותר עישון בעת הנסיעות. יערכו הפסקות עישון בהתאם. חדר ליחיד: לנרשמים בודדים שלא מעוניינים בחדר ליחיד נשתדל לשבץ בן זוג, אם לא יעלה הדבר בידנו , המחיר יהיה מחיר של חדר ליחיד כמפורט בטבלת המחירים או לחילופין, יוכל הנרשם לבטל הרשמתו כנגד השבת מלוא כספו. כניסה ויציאה לחדרים בבתי המלון - היא בהתאם למדיניות בתי המלון. במקרה של טיסות בהן ההגעה למלון בשעת בוקר מוקדמת או העזיבה היא בשעת ערב מאוחרת, תעשה החברה מאמץ להשיג כניסה מוקדמת או פינוי מאוחר של החדרים במספר שעות. בכל מקרה, אין החברה מתחייבת לספק את החדרים מיד עם ההגעה או לאפשר שהות מאוחרת בחדרים עד מועד הטיסה. פרטים נוספים יימסרו בפגישת המטיילים שתיערך לפני היציאה לטיול, או בדף מיוחד שיימסר לנוסע לפני הנסיעה (באותם טיולים בהם אין פגישת מטיילים).


תנאי תשלום:

עם ההרשמה ישולמו 400 דולר/יורו מקדמה + 47 דולר/יורו כדמי רישום ואפשרות ביטול וכן יתרת הטיול בשלושה תשלומים שקליים שווים ללא ריבית והצמדה. התשלום יתבצע במט"ח או בשקלים על פי שער דולר/יורו העברות והמחאות גבוה ביום התשלום. ניתן לשלם עד שלושה תשלומים שקליים שווים ללא ריבית והצמדה. קרדיט מארבעה תשלומים ומעלה. יש להסדיר את התשלום קודם היציאה לטיול.


המחירון ותוקפו:

דפי המחירים כפופים לתנאי תוכניות הטיולים ומשלימים אותם. המחירון ותוכנית הטיול בצירוף דפי המידע לנרשם מהווים את הסכם ההתקשרות בין החברה למטייל. על המטייל לדרוש ולקבל את המחיר המעודכן והן את דפי המידע לנרשם. במקרה של פער בין המחירים המופיעים באתר לבין המחירון (מתוך אתר האינטרנט, או אחר) של טיול מודפס של החברה, (כתוצאה מטעות, או שינויי מחיר עונתיים), יהיה המחיר הסופי זה שייקבע ע"י החברה בלבד נכון לאותו מקרה. תוכנית הטיול (תוכנית הטיול המפורטת הנמסרת למטייל בעת ההרשמה), התנאים והמחירים, טופס ההרשמה והתנאים הכלליים של רואים עולם החברה להגנת הטבע בע"מ, הינם חלק מההתקשרות בין החברה למטייל, ועל המטייל לוודא כי מידע זה נמצא בידיו. הנרשם לטיול מסכים בעצם הרשמתו לתנאים המפורטים בדף זה.
הנחות והטבות לחברי החברה להגנת הטבע:
המחירים המתפרסמים באתר: www.roimolam.co.il הם המחירים לחברי החברה להגנת הטבע בעלי כרטיס בתוקף . מטיילים שאינם חברים בחברה להגנת הטבע, ישלמו תוספת של 5% על מחיר שירותי הקרקע. הטבות נוספות ותנאי תשלום יפורסמו מעת לעת בגוף המחירון של הטיולים. ניתן להירשם לחברות אל החברה להגנת הטבע במשרדנו. ההנחות והתשלומים חלים על שירותי הקרקע בלבד. ההנחות והתשלומים חלים על המחיר הבסיסי ואינם חלים על התוספות למיניהן. כל המחירים במחירון זה נקובים בדולר/יורו לאדם בחדר זוגי.

 

סוג מטבע:

מחיר הטיולים נקוב בדולר ארה"ב או ביורו של האיחוד האירופי, דמי רישום ואפשרות ביטול חלים בהתאמה לסוג המטבע בו נקוב מחיר הטיול, כך גם תנאי התשלום. הסכומים הנקובים ייגבו ביורו או בדולר ארה"ב בהתאמה.


חילוקי דעות:

במקרה של חילוקי דעות בין החברה ובין המטייל , סמכות השיפוט המקומית הבלעדית והייחודית תהיה אך ורק לבתי המשפט של תל-אביב, ללא קשר למקום הרשמתו או מקום מגוריו של המטייל.


הערה: המסמך נכתב בלשון זכר יחיד ורבים. בכל מקום בו ננקטה לשון כזו הכוונה גם ללשון נקבה (ביחיד וברבים).

 

להורדת "תנאים כללים" - לחץ כאן


Joomi - ����� ����� ���������� ���